Message Board - הודעות לסטודנטים

עידכונים לתחילת סמסטר ב' תש"פ

 

רישום לקורסים ושינויים

 

ביטול קורסים ניתן לעשות באופן עצמאי דרך מערכת מידע אישי בשבועיים הראשונים של הסמסטר  (08/3-20/3)

ביטול קורסי חובה ודחייתם לשנה הבאה, מחייבים אישור ועדת הוראה.

מאחר ובחלק מהקורסים מספר המשתתפים מוגבל, באחריות התלמידים לעקוב במידע אישי שאכן התקבלו לקורסים שביקשו.

 

 

שנה א'

 

כימיה אורגנית - התרגילים יתחילו בשבוע השני.

כימיה פיסיקלית  - התרגילים יתחילו בשבוע השלישי.

סטטיסטיקה - התרגילים יתחילו בשבוע השני.

 

קורסי בחירה

 

תלמידים המעוניינים להירשם לקורסים אלו מתבקשים להגיע למזכירות הפקולטה החל מיום א' 08/03/2020 ועד יום ד'  11/03/2020 (כולל).

בקורסים בהם מספר התלמידים מוגבל תעשה בחירה אקראית , הודעה נוספת בנושא תפורסם בהמשך.

 

 

שנה ב' ו- ג'

 

מעבדה במיקרוביולוגיה - הקורס יתחיל בשבוע השני.

מעבדה בכימיה - בשבוע הראשון יתקיים השיעור בלבד.

מעבדה בביוכימיה - הקורס יתחיל ב-10/5/20.

מעבדה בפיסיולוגיה של הצמח - הקורס יתחיל ב-16/3.

ביוכימיה - התרגיל לא יתקיים בשבוע הראשון.

אימונולוגיה - מעבדה - הקורס יתחיל ב-19/4/20.

 

 

רישום לקורסים ושינויים

 

ביטול קורסים ניתן לעשות באופן עצמאי דרך מערכת מידע אישי בשבועיים הראשונים של הסמסטר  (08/3-20/3)

ביטול קורסי חובה ודחייתם לשנה הבאה, מחייבים אישור ועדת הוראה.

מאחר ובחלק מהקורסים מספר המשתתפים מוגבל, באחריות התלמידים לעקוב במידע אישי שאכן התקבלו לקורסים שביקשו.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive