תקנון הבחינות

בחינות

התקנון המלא לבחינות מופיע בנהלי האוניברסיטה רצ"ב קישור

https://acad-sec.tau.ac.il/info/general#%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA

 1. לוח הבחינות מפורסם בידיעון. שעות הבחינה מתפרסמות כחודש לפני תחילת הבחינות. מחובתו של תלמיד לעקוב אחר הפרסומים המתייחסים ומועדים ולשעות של הבחינות.

 2. בכל בחינה יתקיימו שני מועדים:

  מועדי א': קורסי סמסטר א' בחופשה בין הסמסטרים, קורסי סמסטר ב' בתחילת
                חופשת הקיץ.

  מועדי ב': קורסי סמסטר א' בחופשה בין הסמסטרים או בימי שישי במהלך סמסטר ב'
  ​              או בחופשת הפסח, קורסי סמסטר ב' במהלך חופשת הקיץ.

  שימו לב: בחינות המתקיימות ביום שישי תתחלנה בשעה 08:30

 3. תלמיד הרשום לקורס, אשר נכשל או לא הופיע במועד א רשום באופן אוטומטי למועד ב'.

 4. בחינת מועד ב' תהיה במידת האפשר דומה במתכונתה (אך לא בהכרח זהה) למועד א. במידה והבחינה בע"פ, ישתתפו בבחינה שני בוחנים לפחות.

 5. נבחן תלמיד יותר מפעם אחת בקורס – הציון האחרון הוא הציון הקובע.


 

בחנים

המורים רשאים לקיים לפרקים בחנים בכל המקצועות הנלמדים. מספר הבחנים בכל קורס לא יעלה על 4 בסמסטר. הבחנים מקיפים חומר הנלמד במשך תקופה שאינה עולה על שלושה שבועות שלפני מועד הבוחן.

משקל הבוחן בציון הסופי לא יעלה על 20%. מועד הבוחן יפורסם בשיעור הראשון של הקורס או מינימום שבועיים לפני מועד קיום הבוחן.הבחנים יתקיימו במהלך שעות הלימוד של אותו הקורס.


 

עבודות

בקורסים בהם המטלה הסופית היא הגשת עבודה, המועד ייקבע ע"י המורה. אין מועד ב' להגשת עבודות.


סדרי בחינות

 1. רשאי להיבחן תלמיד אשר מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס בהתאם לדרישות המורה (הגשת תרגילים, נוכחות בשיעורים וכו') ושילם שכ"ל.
   
 2. רשימות הזכאים להיבחן וחלוקתם בחדרי בחינה נשלחות במייל, כיום לפני הבחינה. תלמידים יוכלו להיבחן אך ורק בחדר בו הם רשומים. 
  עפ"י תקנות שכר לימוד, תלמיד שלא סידר שכר לימוד במועדו, יוכל להיבחן "על תנאי", אך ציונו לא יופיע במערכת המידע האישי עד הסדרת שכר לימוד. 
   
 3. תלמיד יציג בכניסה לבחינה תעודה מזהה הנושאת את תמונתו. 
   
 4. על התלמיד להיכנס לחדר הבחינה לפחות 10 דקות לפני תחילתה. תלמיד המאחר עד 30 דקות מתחילת הבחינה יורשה להיכנס לכיתת הבחינה, אך לא יקבל תוספת זמן בגין האיחור. תלמיד המאחר מעל 30 דקות לא יוכל להיבחן.
 5. הושבת התלמיד בכיתה נקבעת באופן בלעדי ע"י המשגיחים. על התלמיד להישמע להוראות המשגיחים. במידה ומשגיח/ה מחליט להעביר תלמיד ממקומו, על התלמיד לעבור מיידית ללא דיון עם המשגיח/ה. אי ציות להוראות המשגיח/ה דינו פסילת בחינה והעמדה לדין משמעתי. 
  התלמיד יניח את תיקו בצד הכיתה ואת חפציו לרבות אמצעי תקשורת אלחוטיים כגון: טלפון נייד, שעון חכם, מחשב נייד (למעט תלמיד שקיבל אישור מדקאנט הסטודנטים), מילון דיגיטלי וכולי - כבויים. מכשיר או חומר שאינו מותר לשימוש בבחינה שיימצאו ברשות התלמיד מרגע שהתיישב במקומו וקיבל טופס בחינה יגרור פסילת בחינה והעמדה לדין משמעתי.
   
 6. על התלמיד לקרוא את ההוראות לנבחן המופיעות על גבי טופס הבחינה. התלמיד יקרא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת רשות לכך מהמשגיח. 
  בבחינות בהן נעשה שימוש בדפי נוסחאות אישיים, דפי הנוסחאות לא יוחזרו לתלמידים בשום מקרה. התלמיד מתבקש לשמור לעצמו עותק מדף הנוסחאות שלו לפני הבחינה.
   
 7. תלמיד שנכנס לחדר בחינה וקיבל טופס בחינה, ייחשב כנבחן במועד זה. במידה והחליט לא להיבחן, יישאר התלמיד לפחות 30 דקות מתחילת הבחינה. לאחר מכן עליו להחזיר את מחברת הבחינה והשאלון למשגיח/ה. במקרה זה ידווח לו ציון "נכשל" (0).
   
 8. לא ניתן לצאת לשירותים במהלך חצי השעה הראשונה והאחרונה של הבחינה.
 9. נבחן המעוניין בהבהרות במהלך הבחינה מתבקש למלא "טופס בירור שאלה" ולהגיש למשגיח. בבחינות המתקיימות עם תשאול דיגיטלי, התלמיד יישלח את השאלה באמצעות טאבלט או המחשב הממוקם בכיתה.. רק במידה ולשיקול המרצה הבהרה אכן נדרשת, תירשם / תפורסם ההבהרה בלוחות אולמות הבחינות ע"י המרצה או מי מטעמו. תלמיד שיוצא מאולם בחינה לפני תום סיומה הרשמי, לא יוכל לטעות על אי מענה לפנייתו , במידה וזו הגיעה לאחר יציאתו מאולם הבחינה. 
 10. ככלל, בחינות נמשכות עפ"י המפורסם בדף הפתיחה המצורף לטופס הבחינה. במידה ומאושרת הארכת זמן בחינה מעבר לזמנה הרשמי, תועבר הודעה לאולמות הבחינה. הודעה זו יכולה להגיע בכל עת במהלך הבחינה. נבחן אשר עזב את אולם הבחינה טרם זמנה הרשמי מסיבותיו הוא, לא יוכל לטעון כי לא קיבל תוספת זמן. 
 11. בעלי תוספות זמן ואישורים אחרים מתבקשים להדפיס את האישור ממערכת מידע אישי לתלמיד להביאו עימם לבחינה ולהציגו למשגיח/ה.
 12. אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, לאחסן במאגר מידע, בכל דרך שהיא, בין מכנית בין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק ממרכיבי הבחינה , שאלות, מסיחים וסימונים בדף הסריקה.
   
 13. נבחן שינהג בניגוד לכללי הוראות הבחינות צפוי להפסקת בחינתו על ידי המשגיחים ואף העמדה לדין משמעתי.

 

ציונים

 1. בבחינות רב ברירה, יימסרו הציונים לתלמידים לא יאוחר מ 10 ימים מיום הבחינה. 
  בבחינות פתוחות או בחינות בהן מורכב הציון גם ממטלות נוספות מעבר לבחינה, יימסרו הציונים לא יאוחר מ 14-21 ימים מיום הבחינה, בהתאם לכמות התלמידים בקורס.
   
 2. בבחינות רב ברירה, מפתח תשובות מעודכן (מאסטר) וקישור לדף התשובות של התלמיד יישלחו בדואר אלקטרוני לקבוצת התלמידים הרשומים לקורס. דף התשובות נשמר כ – 7 ימים במערכת. באחריות התלמיד לשמור עותק ממנו אצלו. לאחר מכן אין אפשרות לשחזר את הדפים במערכת.

 

הסבר על הבחינה (חשיפה)

 1. בבחינות רב-ברירה (אמריקאיות) יינתן הסבר על הבחינה בסמוך ככל האפשר למועד הבחינה. ההסבר יוצג במפגש עם התלמידים או יפורסם באינטרנט. במפגש יוצגו שאלות הבחינה, המסיחים והפתרון הנכון . בחשיפות בהן יוצג רק המסיח הנכון, ייפגשו התלמידים המעוניינים בהסבר נוסף עם מרצי הקורס בתאום מראש.
   
 2. מטרת החשיפה היא להבהיר את שאלות הבחינה והתשובות הנכונות. דיון יתקיים במידת הצורך. אין קשר בין החשיפה לבין מועד פרסום הציונים.
   
 3. החשיפה מיועדת אך ורק לתלמידים שנבחנו בבחינה. מורה רשאי לא לאפשר השתתפות תלמיד שלא נבחן. 
   
 4. בבחינות פתוחות יפורסם תאריך בו יכולים תלמידים לעיין במחברותיהם ולצלמן. תאריך זה יהיה בסמוך לפרסום הציונים. התלמידים מתבקשים להצטייד בתעודת זהות ובכרטיסי אשראי לצורך צילום. תלמיד שלא יכול להגיע לפתיחה מתבקש להעביר לתלמיד אחר מכתב יפוי כח מטעמו לצורך הצילום.
   
 5. החשיפה ופתיחת המחברות מתקיימות פעם אחת בלבד. לא יתקיימו חשיפות נוספות ולא תינתן אפשרות נוספת לצילום מחברת בחינה.

מחברות בחינה מושמדות בתום סמסטר.

 

 

ערעורים

תלמיד רשאי לערער על ציון שניתן לו בבחינה. בקשת ערעור על ציון יש להגיש בכתב על גבי הטופס המתאים למזכירות הפקולטה תוך 5 ימים מיום פרסום הציונים/ חשיפת הבחינה, המוקדם מבין השניים.  הציון שייקבע לאחר הבדיקה מבטל את הציון הקודם. תיתכן גם הורדה בציון.

בחלק מהקורסים הליך הערעור מתבצע באופן קבוצתי על ידי וועד תלמידים המרכז את שאלות הערעור של התלמידים: במקרה זה יעבירו התלמידים את הערעור דרך הטופס, והוא יועבר למרצי הקורס באופן מרוכז. באופן זה ניתן להעביר ערעורים עד 5 ימים מיום פרסום טופס הערעור. לאחר מכן אופציית הערעור מסתיימת, והמרצה מפרסם מענה מרוכז לערעורים. ההליך הוא אנונימי ויש לפרסם בו שאלות ענייניות בלבד הנוגעות לבחינה. 

אין לכתוב בקשות אישיות בערעורים!  כל בקשה להעלאת נקודות/שינוי בציון ובכלל זה בגין ציוני סף נדרשים כלשהם, תוחזר מיידית לשולח ללא כל טיפול. פניות אישיות למרצים שלא דרך המזכירות ובהן בקשות להעלאת ציון / החלפת מטלה/ התעלמות מצייון תוחזרנה על ידי המרצה למזכירות ויינקט כנגד הפונה הליך משמעתי. 

 

להורדת טופס ערעור לחצו כאן >> 

 

מועד מיוחד

תלמיד לתואר ראשון, זכאי להיבחן בכל בחינה מסכמת, באותה שנה בה למד את הקורס, בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה - מועדי המבחנים מתפרסמים במידע האישי לתלמיד ובאתר הפקולטה באינטרנט.

זכאות

התלמידים הבאים יהיו זכאים להגשת בקשות למועד או הסדר בחינות מיוחד והכל בתנאים המפורטים להלן:

 • סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל (בהתאם לקריטריונים המפורטים בנהלי האוניברסיטה) https://deanstudents.tau.ac.il/military נבצר ממנו להשתתף בבחינה (מועד א' או ב'), יהיה זכאי למועד מיוחד. פרטים נוספים בהמשך. 
 • סטודנטית בהריון שמצבה לא מאפשר לגשת לאחד משני מועדי הבחינה  (כולל סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות) תוכל להגיש בקשה למועד נוסף. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי. להלן קישור לכלל זכויות סטודנטיות בהריון ואחרי לידה: https://for-women.tau.ac.il/pregnancy-and-birth
 • סטודנט.ית שילד.ה או אימצ.ה ונעדר.ה מבחינות שהתקיימו כ14 שבועות  מיום הלידה/אימוץ תהיה/יהיה זכאי.ת למועד מיוחד בהתאם לנהלי האוניברסיטה. להלן קישור לכלל זכויות סטודנטיות בהריון ואחרי לידה: https://for-women.tau.ac.il/pregnancy-and-birth
 • סטודנט שנעדר עקב פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת) כאשר מועד הבחינה התקיים ביום הפטירה,  או במהלך ימי השבעה.
 • הוועדה הפקולטטית לענייני תלמידים אישרה זכאות למועד מיוחד.
 • תלמיד אשר נבחן בבחינה בה לא התקיים הנוהל לגבי נוכחות מרצה/מתרגל בבחינה.
 • תלמיד אשר פרק הזמן שבין מועד תחילת הבחינה של שני קורסי חובה (בלבד) אליהם נרשם באותה שנת לימודים שוטפת קצר מ-24 שעות ובכפוף לכך שתלמיד ניגש לאחת משתי הבחינות בזמן ההתנגשות. ​יש לצרף לבקשה אישור ממזכירות החוג השני על כך שנבחנת בקורס כולל ציון מועד הבחינה. 
 • מבחן שנקבע באחד מימי החג הלא יהודיים ובתנאי שהתלמיד בו העדה, ניגש למועד האחר של הבחינה. 
 • צום ותענית  - בחינה באחד המועדים (א או ב) שהתקיימה בשעות הצהריים (מהשעה 14:00) ובתנאי שהתלמיד הוא בן העדה.
 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל מחלה או אשפוז. מועד מיוחד על בסיס מחלה יינתן בהתקיים כל התנאים הבאים:
 1. הסטודנט יציג אישורים רפואיים של 3 ימי מחלה לפחות.
 2. האישור יונפק במהלך ימי המחלה, לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. 
 3. הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים שנקבעו מראש.
 4. מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בכל תקופת בחינות (סמסטר) בכל חוגי הלימוד של בתלמיד גם יחד (כלומר גם אם התכנית היא דו חוגית מספר האישורים הינו סה"כ שניים לסמסטר). 

תלמיד שניגש לשני מועדי בחינה, אינו זכאי למועד מיוחד בשום מקרה. 

לתשומת לבכם - לא יאושרו מועדים מיוחדים בגין צפיפות או התנגשות בבחינות של קורסי בחירה או בחינות חובה עם בחירה. חובת התלמיד לוודא בעת הרישום לקורסים שאין חפיפה במועדי בחינותיהם. חפיפה עם הבחינות החיצוניות הנדרשות לתכנית הארבע שנתית ברפואה אינה מקנה מועד מיוחד. 

הגשת בקשה למועד מיוחד  

 

אין זכאות אוטומטית למועד מיוחד גם אם הסטודנט עונה על אחד התנאים המזכים במועד מיוחד. כל בקשה חייבת להיות מופנית לוועדה הוראה פקולטטית באופן פרטני, והיא המהווה הסמכות היחידה לאישור מועד מיוחד.

 בקשה למועד מיוחד תתבצע אך ורק  דרך המידע האישי לתלמיד.

בקשה זו ניתנת לביצוע באופן הבא: 

1. במידה ונבחנת במועד א' (אך לא במועד ב') - יש להגיש את הבקשה מיום בחינת מועד ב' ועד 5 ימים מיום זה. 

2. במידה ונבחנת במועד ב' (אך לא במועד א') - יש להגיש את הבקשה מיום פרסום ציון מועד ב' ועד 5 ימים. 

לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה בשום מקרה. 

וועדת הוראה לא דנה בבקשות למועד מיוחד אלא רק לאחר מועד ב' של קורס (בין אם התלמיד נבחן בו ובין אם לאו). וועדת הוראה לא שומרת טפסי בקשה, אישורי מחלה או אסמכתאות. 

 

סטודנט שאושר לו מועד מיוחד על בסיס מחלה ולא ניגש - זכאותו למועד מיוחד מבוטלת. במקרה זה המועד אליו לא ניגש יורד ממכסת שני המועדים המיוחדים לסמסטר. תלמיד המעוניין לבטל זכאותו למועד מיוחד ישלח טרם הבחינה הצהרה על ויתור זכאות למזכירות וזו תעדכן את הויתור במידע האישי. 

סטודנט יוכל להגיש בקשה למועד נוסף רק אם לא ניגש לבחינת מועד מיוחד  בגלל אשפוז בן חמישה ימים, לידה או מילואים ביום הבחינה עצמו.

 

הכרה בשירות מילואים  

הפקולטה תכיר בשירות מילואים פעיל רק אם התלמיד יציג אחד מהאישורים שלהלן: טופס 3021, טופס 3010 וטופס 510 (אישור חד-יומי בצירוף צו התייצבות לשירות המילואים).

במקרים בהם תלמיד נעדר מן הבחינה עקב שירות מילואים של שלושה ימים ומטה, תכיר הפקולטה בשירות המילואים רק אם הודיע לה התלמיד עם קבלת צו הקריאה.

הפקולטה תהיה רשאית שלא להכיר בשירות מילואים במקרים בהם התברר שהתלמיד הוא שבחר לקיים את השירות במועד בו התקיימה הבחינה.

לתקנון הזכויות המלא של סטודנטים בשירות מילואים : 

https://deanstudents.tau.ac.il/military

 

המועד בו יתקיים המועד המיוחד  

על פי רוב, מועד מיוחד יתקיים במועד א' של הקורס בשנה העוקבת, אלא אם פרסמה המזכירות הודעה על תאריך שונה. תאריך המועד המיוחד הוא תאריך סופי ולא ניתן לבחירה, דחייה או שינוי. 

חובה על התלמיד להתעדכן בחומר הלימוד ובמבנה הבחינה, להתעדכן בתאריך הבחינה ולוודא רישום למועד המיוחד לפחות שבוע לפני המועד במזכירות תלמידים. 

תאריכי בחינות במועד מיוחד יתפרסמו במידע האישי של התלמיד, לאחר שוועדה פקולטטית לענייני תלמידים החליטה כי הוא זכאי למועד מיוחד. באחריות התלמיד לעקוב אחר המידע האישי ולהתעדכן בתאריך. 

המידע לגבי תאריכי הבחינות העדכניים של המועדים המיוחדים לזכאי שנת תשפ"ג מופיעים במידע האישי בלוח הבחינות של שנת תשפ"ג בהתאם לסמס' בו נלמד הקורס, כלומר  מועדים מיוחדים של קורסי סמס' א יש לבדוק בלוח הבחינות של : 2022/1  ומועדים מיוחדים של קורסי סמס' ב  יש לבדוק ב:לוח הבחינות של  2022/2. 
 
לא יישלחו הודעות אישיות בגין תאריכים למעט הפרסום במידע לתלמיד ולא תינתן זכאות נוספת במקרה של היעדרות או ויתור על הבחינה. 

 

 

לתשומת לבכם - במידה וחלה חפיפה בתאריכי בחינת מועד מיוחד ובחינת חובה/בחירה של השנה השוטפת, עדיפות תינתן תמיד למועד המיוחד. 

 

התאמות לימודיות לבחינות

 1. לתלמיד בעל לקויות למידה המאושרות ע"י דקאנט הסטודנטים (אבחונים קודמים מכל מקום אחר לא יכובדו), תוזן הערה במערכת מידע אישי המפרטת את הזכאות, בהתאם להמלצות האבחון ולמשאבי הפקולטה. הזכאות תקפה לכל תקופת הלימודים.
   
 2. תלמיד הזקוק להתאמות לימודיות עקב מגבלה רפואית מתבקש לפנות למזכירות תלמידים, אשר מטעמה יישלח לו טופס הנועד למילוי ע"י הרופא המטפל. הבקשה המלאה תופנה ליועץ הרפואי של האוניברסיטה והאישור הוא באחריותו הבלעדית. בקשה זו תקפה לשנה, הארכת התקופה כרוכה בפנייה לוועדה עם תימוכין רפואי להארכה. לתלמיד זכות ערעור על החלטת הרופא , אשר תוגש ע"י דקאנט הסטודנטים.
   
 3.  תלמיד עולה חדש אשר משך שהותו בארץ לא עולה על 7 שנים וכן תלמידים ממוצא ערבי זכאים לתוספת זמן של 30 דקות לכלל זמן הבחינה. 
 4. תלמיד הזכאי להקראה/שכתוב בבחינה מחוייב להודיע לפקולטה כחודש מראש לאיזה בחינות ניגש. כלל זה תקף למועדי א' וב' כאחד. הפקולטה תסייע במציאת משכתב, אולם אין ביכולתה להתחייב לאיתור משכתב כזה. 
 5. תלמיד הזכאי להקלדה על גבי מחשב בבחינות פתוחות מתבקש לשלוח מייל כשבועיים לפני הבחינה עם פרטים מלאים. תלמיד שלא יעביר את המידע לא יהיה זכאי להטבה. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>