תכנית הלימודים ומעקב אחר ביצועה

תכנית הלימודים לתואר שני בפקולטה כוללת קורסים בהיקף של 30 ש"ס:

 • ביצוע עבודת מחקר
 • הגשת עבודת גמר בכתב
 • בחינת גמר

       

תכנית הלימודים בכל מסלול מורכבת כדלהלן:

1. קורסי חובה פקולטטיים - 10 ש"ס.

 • קורס בטיחות [בשנה הראשונה לימודים] – ללא קרדיט. 
 • סמינר מחקר קבוצתי – 2 ש"ס.
 • סמינריון מחלקתי /בית ספרי לתלמידי תואר שני -  כל תלמיד ישתתף בסמינריון של המחלקה / בית ספר שם הוא מבצע את עבודת המחקר או בסמינר המסלול – (באישור הוועדה המחלקתית/בית ספרית ) – 2 ש"ס כל שנה.
   
 • אחד משני הקורסים:
 • לקורסים של מדעי הרפואה (קורסים המתחילים בספרות 01)  


 

כללי

 • ועדת המסלול/מחלקה/בית ספר , בתיאום עם המנחה, תקבע את תכנית הלימודים של כל תלמיד בהתאם לדרישות המסלול והמחלקה/בית ספר . על התלמיד להגיש את תכנית הקורסים שאושרה לו, למזכירות המדרשה לפני תחילת שנת הלימודים.
   
 • כל שינוי בתכנית הלימודים המקורית חייב אישור המנחה. הבקשות לאישור או שינוי בתכנית הלימודים יוגשו באמצעות מזכירות המדרשה.
   
 • תלמיד יוכל לשנות מסלול לימודים, בתיאום עם המנחה, עד תום הסמסטר הראשון ללימודיו.
   
 • ועדת המסלול תעקוב אחר מילוי חובות הלימודים של התלמיד ואחר התקדמותו בעבודת המחקר ותוודא עמידה בלוח זמנים. תלמיד שממוצע ציוניו בשנה א' אינו עולה על 75 – תפסיק מזכירות המדרשה את לימודיו בהתייעצות עם המנחה וועדת המסלול.
   
 •  תלמיד רשאי לתקן ציוניו אך ורק במקצועות שנת הלימודים השוטפת. לא ניתן לתקן ציון חיובי או ללמוד את הקורס מחדש בשנה שלאחר מכן. אין הגבלה במספר המקצועות בהם ניתן לתקן ציון. הרשות לתקן ציון ניתנת פעם אחת בכל מקצוע.
   
 • תלמיד שנבחן יותר מפעם אחת בקורס – הציון האחרון הוא ציונו הסופי.
   
 • עבודות יש להגיש במועד שנקבע מראש ע"י מורה הקורס. אין מועד ב' להגשת עבודות.
   
 • אין לקחת קורסי בחירה שבהם הציון הוא "עבר" / "לא עבר" בלבד.

 

 

2.  קורסי מסלול – ראה פירוט במסלול הרלוונטי.


 

3.  קורסי בחירה – השלמה ל – 30 ש"ס.

 • ניתן לקחת קורסים מרשימת קורסי המדרשה  ומקורסי שנה ג' לתואר ראשון.
   
 • ע"פ התקנון האוניברסיטאי לתואר שני, השתתפות בקורסים של התואר הראשון תותר בהיקף שלא יעלה על 25% מתוכנית הלימודים ולא יותר מ-3 קורסים.
   
 • התלמיד יוכל לבחור קורס חוץ פקולטטי בהיקף של 4 ש"ס לכל היותר, בנושאים שאינם קשורים לתחום לימודיו. זאת, רק באישור מראש של ועדת המסלול. קורס זה יחושב כחלק ממכסת קורסי הבחירה שאינם קורסי מדרשה (25%). קורסים הנלמדים במסגרת "תעודת הוראה" אינם כלולים בהסדר זה.
   
 • ציוני קורסים מפקולטות אחרות שהם חלק מתכנית הלימודים של התלמיד, יחושבו בשקלול הציון הסופי לתואר.

 

4. סטודנטים שעבודת המחקר שלהם תכלול עבודה בחיות מעבדה, חייבים ללמוד את הקורס "עקרונות השימוש בחיות מעבדה במחקר ביו-רפואי", הניתן ע"י הפקולטה לרפואה - כחלק מקורסי הבחירה.

 

 

5. קורסים עודפים

 

 • קורסים עודפים מתואר ראשון [קורסי בחירה משנה ג' בלבד] שלא נכללו במניין השעות ובשקלול הסופי לתואר, ניתן, באישור ועדת המסלול להעביר למניין השעות של התואר שני. הזיכוי על קורסים כאלה לא יעלה על 6 ש"ס.
   
 • תלמידים שיחויבו בקורסי השלמה ויש להם קורסים עודפים – הזיכוי הכולל על קורסים משתי הקטגוריות לא יעלה על 6 ש"ס, וכל זאת בתנאי שסה"כ הקורסים מתואר ראשון של התלמיד לא יעבור את 25% ממכסת הקורסים לתואר.
   
 • תלמיד שילמד קורסי בחירה נוספים מעבר למחויב לתואר, יהיה רשאי, עם סיום לימודיו ולאחר סיום כל החובות לתואר, להוציא קורס אחד משקלול הציון הסופי לתואר, ולהעבירו למסגרת עודפת.
   
 • קורסים עודפים מאוניברסיטה אחרת יזוכו במספר השעות לתואר, ללא הציון.
   
 • קורסים שנלמדו לקראת תואר אחר בפקולטה אחרת, לא יזכו את התלמיד בשעות לקראת התואר בפקולטה.
   
 • במהלך הלימודים לתואר שני זכאי התלמיד, באישור הפקולטה, ללמוד עד 6 שעות סמסטריאליות עודפות לצרכי העשרה (מעבר למכסת השעות תואר), ללא תשלום. הזיכוי יינתן בסיום הלימודים. על התלמיד לפנות למזכירות המדרשה עם סיום לימודיו.

 

להלן הקריטריונים לפיהם תאשר הפקולטה קורס עודף:

 

 1. הקורס הינו קורס שמולאו בו הדרישות ואשר הציון הסופי בו הוא ציון חיובי (ולא 230/250/260).
   
 2. הקורס אינו מחליף קורס חובה או קורס המהווה תנאי מוקדם לקורס אחר מלימודי התואר.
   
 3. הקורס אינו מחליף קורס בו נכשל הסטודנט.
   
 4. הקורס אינו מהווה חזרה על קורס שכבר נלקח.

 

6. קורסים מאוניברסיטה אחרת

 • תלמיד המעוניין שיכירו לו בנקודות זכות עבור קורס/סדנה שנלמד במוסד אקדמי אחר (בארץ או בחו"ל) יגיש בקשה מראש לוועדת הוראה באמצעות מזכירות המדרשה, בצירוף הסילבוס של הקורס, תיאור הקורס ופירוט המטלה הסופית בסיום הקורס. המטלה הסופית צריכה לכלול ציון גמר. אם אין בקורס ציון גמר, יש לצרף לבקשה מכתב מהמנחה המציין את חשיבות הקורס להמשך המחקר.
 • במידה והוועדה תאשר את הקורס, הקרדיט יינתן לתלמיד רק לאחר הצגת אישור השתתפות סופי מהמוסד האקדמי בו נלמד הקורס. 
 • עבור קורס של 3 ימים - תאושר 1 ש"ס
 • עבור קורס של 5 ימים (שבוע) - יאושרו 2 ש"ס
 • עבור קורסים של שבועיים ויותר, הוועדה תדון בכל קורס לגופו של עניין. 
 • לא יאושרו יותר מ 4 ש"ס עבור כל קורס ולא יותר מ - 2 קורסים. 

 

7. העברת קורסים בשפה האנגלית
 

על מנת לאפשר לתלמידים מחו"ל להשתלב בתכניות הלימודים של המדרשה לתארים מתקדמים, הוחלט שבכל קורס מדרשה בו ישתתף תלמיד שאינו דובר עברית תינתנה אחת משתי האפשרויות הבאות:

 1. המורה יעביר את הקורס בשפה האנגלית ומטלת הסיום תינתן הן בעברית והן באנגלית.
 2. במידה והקורס יינתן בעברית, יתחייב המורה לסייע לתלמיד ולספק את תכני הקורס בשפה האנגלית ברמה ובהיקף הזהה לחומר בשפה העברית.

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>