תקנון הבחינות

בחינות

 1. לוח הבחינות מפורסם בידיעון. שעות הבחינה מתפרסמות כחודש לפני תחילת הבחינות. מחובתו של תלמיד לעקוב אחר הפרסומים המתייחסים ומועדים ולשעות של הבחינות.

 2. בכל בחינה יתקיימו שני מועדים:

  מועדי א': קורסי סמסטר א' בחופשה בין הסמסטרים, קורסי סמסטר ב' בתחילת
                חופשת הקיץ.

  מועדי ב': קורסי סמסטר א' בחופשה בין הסמסטרים או בימי שישי במהלך סמסטר ב'
  ​              או בחופשת הפסח, קורסי סמסטר ב' במהלך חופשת הקיץ.

  שימו לב: בחינות המתקיימות ביום שישי תתחלנה בשעה 08:30

 3. תלמיד הרשום לקורס, אשר נכשל או לא הופיע במועד א רשום באופן אוטומטי למועד ב'.

 4. בחינת מועד ב' תהיה במידת האפשר דומה במתכונתה (אך לא בהכרח זהה) למועד א. במידה והבחינה בע"פ, ישתתפו בבחינה שני בוחנים לפחות.

 5. נבחן תלמיד יותר מפעם אחת בקורס – הציון האחרון הוא הציון הקובע.


 

בחנים

המורים רשאים לקיים לפרקים בחנים בכל המקצועות הנלמדים. מספר הבחנים בכל קורס לא יעלה על 4 בסמסטר. הבחנים מקיפים חומר הנלמד במשך תקופה שאינה עולה על שלושה שבועות שלפני מועד הבוחן.

משקל הבוחן בציון הסופי לא יעלה על 20%. מועד הבוחן יפורסם בשיעור הראשון של הקורס או מינימום שבועיים לפני מועד קיום הבוחן.הבחנים יתקיימו במהלך שעות הלימוד של אותו הקורס.


 

עבודות

בקורסים בהם המטלה הסופית היא הגשת עבודה, המועד ייקבע ע"י המורה. אין מועד ב' להגשת עבודות.


סדרי בחינות

 1. רשאי להיבחן תלמיד אשר מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס בהתאם לדרישות המורה (הגשת תרגילים, נוכחות בשיעורים וכו') ושילם שכ"ל.
   
 2. רשימות הזכאים להיבחן וחלוקתם בחדרים מפורסמות בלוח מודעות הפקולטה בבניין שרמן, כשעה לפני הבחינה. תלמידים יוכלו להיבחן אך ורק בחדר בו הם רשומים. 
  עפ"י תקנות שכר לימוד, תלמיד שלא סידר שכר לימוד במועדו, יוכל להיבחן "על תנאי", אך ציונו לא יופיע במערכת המידע האישי עד הסדרת שכר לימוד. 
   
 3. תלמיד יציג בכניסה לבחינה תעודה מזהה הנושאת את תמונתו. 
   
 4. על התלמיד להיכנס לחדר הבחינה לפחות 10 דקות לפני תחילתה. תלמיד המאחר עד 30 דקות מתחילת הבחינה יורשה להיכנס לכיתת הבחינה, אך לא יקבל תוספת זמן בגין האיחור. תלמיד המאחר מעל 30 דקות לא יוכל להיבחן.
 5. הושבת התלמיד בכיתה נקבעת באופן בלעדי ע"י המשגיחים. על התלמיד להישמע להוראות המשגיחים. במידה ומשגיח/ה מחליט להעביר תלמיד ממקומו, על התלמיד לעבור מיידית ללא דיון עם המשגיח/ה. אי ציות להוראות המשגיח/ה דינו פסילת בחינה והעמדה לדין משמעתי. 
  התלמיד יניח את תיקו בצד הכיתה , הטלפון הנייד כבוי בתוך התיק. טלפון נייד שיימצא ברשות התלמיד מרגע שהתיישב במקומו וקיבל טופס בחינה יגרור פסילת בחינה והעמדה לדין משמעתי.
   
 6. על התלמיד לקרוא את ההוראות לנבחן המופיעות על גבי טופס הבחינה. התלמיד יקרא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת רשות לכך מהמשגיח. 
  בבחינות בהן נעשה שימוש בדפי נוסחאות אישיים, דפי הנוסחאות לא יוחזרו לתלמידים בשום מקרה. התלמיד מתבקש לשמור לעצמו עותק מדף הנוסחאות שלו לפני הבחינה.
   
 7. תלמיד שנכנס לחדר בחינה וקיבל טופס בחינה, ייחשב כנבחן במועד זה. במידה והחליט לא להיבחן, יישאר התלמיד לפחות 30 דקות מתחילת הבחינה. לאחר מכן עליו להחזיר את מחברת הבחינה והשאלון למשגיח/ה. במקרה זה ידווח לו ציון "נכשל" (0).
   
 8. לא ניתן לצאת לשירותים במהלך חצי השעה הראשונה והאחרונה של הבחינה.
 9. נבחן המעוניין בהבהרות במהלך הבחינה מתבקש למלא טופס בירור שאלה. המשגיחים יעבירו את הטופס למרצה הקורס. רק במידה ולשיקול המרצה הבהרה אכן נדרשת, תירשם ההבהרה בלוחות אולמות הבחינות ע"י המרצה או מי מטעמו. תלמיד שיוצא מאולם בחינה לפני תום סיומה הרשמי, לא יוכל לטעות על אי מענה לפנייתו , במידה וזו הגיעה לאחר יציאתו מאולם הבחינה. 
 10. ככלל, בחינות נמשכות עפ"י המפורסם בדף הפתיחה המצורף לטופס הבחינה. במידה ומאושרת הארכת זמן בחינה מעבר לזמנה הרשמי, תועבר הודעה לאולמות הבחינה. הודעה זו יכולה להגיע בכל עת במהלך הבחינה. נבחן אשר עזב את אולם הבחינה טרם זמנה הרשמי מסיבותיו הוא, לא יוכל לטעון כי לא קיבל תוספת זמן. 
 11. בעלי תוספות זמן ואישורים אחרים מתבקשים להדפיס את האישור ממערכת מידע אישי לתלמיד להביאו עימם לבחינה ולהציגו למשגיח/ה.
 12. אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, לאחסן במאגר מידע, בכל דרך שהיא, בין מכנית בין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק ממרכיבי הבחינה , שאלות, מסיחים וסימונים בדף הסריקה.
   
 13. נבחן שינהג בניגוד לכללי הוראות הבחינות צפוי להפסקת בחינתו על ידי המשגיחים ואף העמדה לדין משמעתי.

 

ציונים

 1. בבחינות רב ברירה, יימסרו הציונים לתלמידים לא יאוחר מ 10 ימים מיום הבחינה. 
  בבחינות פתוחות או בחינות בהן מורכב הציון גם ממטלות נוספות מעבר לבחינה, יימסרו הציונים לא יאוחר מ 14-21 ימים מיום הבחינה, בהתאם לכמות התלמידים בקורס.
   
 2. בבחינות רב ברירה, מפתח תשובות מעודכן (מאסטר) וקישור לדף התשובות של התלמיד יישלחו בדואר אלקטרוני לקבוצת התלמידים הרשומים לקורס. דף התשובות נשמר כ – 7 ימים במערכת. באחריות התלמיד לשמור עותק ממנו אצלו. לאחר מכן אין אפשרות לשחזר את הדפים במערכת.

 

הסבר על הבחינה (חשיפה)

 1. בבחינות רב-ברירה (אמריקאיות) יינתן הסבר על הבחינה בסמוך ככל האפשר למועד הבחינה. ההסבר יוצג במפגש עם התלמידים או יפורסם באינטרנט. במפגש יוצגו שאלות הבחינה, המסיחים והפתרון הנכון . בחשיפות בהן יוצג רק המסיח הנכון, ייפגשו התלמידים המעוניינים בהסבר נוסף עם מרצי הקורס בתאום מראש.
   
 2. מטרת החשיפה היא להבהיר את שאלות הבחינה והתשובות הנכונות. דיון יתקיים במידת הצורך. אין קשר בין החשיפה לבין מועד פרסום הציונים.
   
 3. החשיפה מיועדת אך ורק לתלמידים שנבחנו בבחינה. מורה רשאי לא לאפשר השתתפות תלמיד שלא נבחן. 
   
 4. בבחינות פתוחות יפורסם תאריך בו יכולים תלמידים לעיין במחברותיהם ולצלמן. תאריך זה יהיה בסמוך לפרסום הציונים. התלמידים מתבקשים להצטייד בתעודת זהות ובכרטיסי אשראי לצורך צילום. תלמיד שלא יכול להגיע לפתיחה מתבקש להעביר לתלמיד אחר מכתב יפוי כח מטעמו לצורך הצילום.
   
 5. החשיפה ופתיחת המחברות מתקיימות פעם אחת בלבד. לא יתקיימו חשיפות נוספות ולא תינתן אפשרות נוספת לצילום מחברת בחינה.

מחברות בחינה מושמדות בתום סמסטר.

 

 

ערעורים

תלמיד רשאי לערער על ציון שניתן לו בבחינה. בקשת ערעור על ציון יש להגיש בכתב על גבי הטופס המתאים למזכירות הפקולטה תוך 5 ימים מיום פרסום הציונים. במקרים בהם ההסבר על הבחינה יתקיים לאחר פרסום הציונים, ניתן יהיה להגיש ערעורים עד 5 ימים מתאריך ההסבר. הציון שייקבע לאחר הבדיקה מבטל את הציון הקודם. תיתכן גם הורדה בציון.

הערעור צריך להיות ענייני ונוגע אך ורק לשאלות בחינה. כל בקשה אחרת להעלאת נקודות/שינוי בציון ובכלל זה בגין ציוני סף נדרשים כלשהם, תוחזר מיידית לשולח ללא כל טיפול. פניות אישיות למרצים שלא דרך המזכירות ובהן בקשות להעלאת ציון תוחזרנה על ידי המרצה למזכירות ויינקט כנגד הפונה הליך משמעתי. 

 

מועד מיוחד

תלמיד לתואר ראשון, זכאי להיבחן בכל בחינה מסכמת, באותה שנה בה למד את הקורס, בשני מועדים אותם קבעה האוניברסיטה - מועדי המבחנים מתפרסמים במידע האישי לתלמיד ובאתר הפקולטה באינטרנט.

זכאות

התלמידים הבאים יהיו זכאים למועד או הסדר בחינות מיוחד והכל בתנאים המפורטים להלן:

 • סטודנט שעקב שירות מילואים פעיל (בהתאם לקריטריונים המפורטים בנהלי האוניברסיטה) https://deanstudents.tau.ac.il/military נבצר ממנו להשתתף בבחינה (מועד א' או ב'), יהיה זכאי למועד מיוחד. פרטים נוספים בהמשך. 
 • סטודנטית בהריון שמצבה לא מאפשר לגשת לבחינה (כולל סטודנטית הנמצאת בשמירת הריון או בטיפולי פוריות) תיבחן במועד ב' ואם יהיה צורך, זכאית למועד נוסף. הסטודנטית תידרש להמציא אישור רפואי.
 • סטודנטית שילדה או אימצה ונעדרה מבחינות שהתקיימו כשלושה שבועות מיום הלידה/אימוץ תהיה זכאית למועד מיוחד בהתאם לנהלי האוניברסיטה.
 • סטודנט שנעדר מבחינה בתקופה של עד שבועיים מפטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בעל/אישה, בן/בת)
 • הוועדה הפקולטטית לענייני תלמידים אישרה זכאות למועד מיוחד.
 • תלמיד אשר נבחן בבחינה בה לא התקיים הנוהל לגבי נוכחות מרצה/מתרגל בבחינה.
 • תלמיד אשר פרק הזמן שבין מועד תחילת הבחינה של שני קורסי חובה (בלבד) קצר מ-24 שעות
 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל מחלה או אשפוז פנה בבקשה לוועדה לענייני תלמידים. מועד מיוחד על בסיס מחלה יינתן בתנאים הבאים:
 1. הסטודנט יציג אישורים רפואיים של 3 ימי מחלה לפחות.
 2. האישור יונפק במהלך ימי המחלה, לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. 
 3. הסטודנט ניגש לאחד משני המועדים שנקבעו מראש.
 4. מספר האישורים למועד מיוחד בגין מחלה יוגבל לפעמיים בכל תקופת בחינות (סמסטר).

 

הגשת בקשה למועד מיוחד  

אין זכאות אוטומטית למועד מיוחד גם אם הסטודנט עונה על אחד התנאים המזכים במועד מיוחד. כל בקשה חייבת להיות מופנית לוועדה הפקולטטית לענייני תלמידים באופן פרטני, והיא המהווה הסמכות היחידה לאישור מועד מיוחד.

החל משנת תש"פ, בקשה למועד מיוחד תתבצע דרך המידע האישי לתלמיד. בקשה זו ניתנת לביצוע רק לאחר מועד ב' בקורס, תוך 5 ימים מקבלת הציון.

לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה בשום מקרה. 

וועדה פקולטטית לענייני תלמידים לא דנה בבקשות למועד מיוחד אלא רק לאחר מועד ב' של קורס. וועדת הוראה לא שומרת טפסי בקשה או אסמכתאות. 

לא יאושרו מועדים מיוחדים בגין צפיפות או התנגשות בבחינות של קורסי בחירה או בחינות חובה עם בחירה. חובת התלמיד לוודא בעת הרישום לקורסים שאין חפיפה במועדי בחינות.  חפיפה עם הבחינות החיצוניות הנדרשות לתכנית הארבע שנתית לרפואה אינה מקנה מועד מיוחד. 

תלמיד שניגש לשני מועדי בחינה, אינו זכאי למועד מיוחד בשום מקרה. 

 

הכרה בשירות מילואים  

הפקולטה תכיר בשירות מילואים פעיל רק אם התלמיד יציג אחד מהאישורים שלהלן: טופס 3021, טופס 3010 וטופס 510 (אישור חד-יומי בצירוף צו התייצבות לשירות המילואים).

במקרים בהם תלמיד נעדר מן הבחינה עקב שירות מילואים של שלושה ימים ומטה, תכיר הפקולטה בשירות המילואים רק אם הודיע לה התלמיד עם קבלת צו הקריאה.

הפקולטה תהיה רשאית שלא להכיר בשירות מילואים במקרים בהם התברר שהתלמיד הוא שבחר לקיים את השירות במועד בו התקיימה הבחינה.

 

המועד בו יתקיים המועד המיוחד  

על פי רוב, מועד מיוחד יתקיים במועד א' של הקורס בשנה העוקבת. במקרה כזה חובה על התלמיד להתעדכן בחומר הלימוד ובמבנה הבחינה. 

תאריכי בחינות במועד מיוחד יתפרסמו במידע האישי של התלמיד, לאחר שוועדה פקולטטית לענייני תלמידים החליטה כי הוא זכאי למועד מיוחד. באחריות התלמיד לעקוב אחר המידע האישי ולהתעדכן בתאריך. לא יישלחו הודעות אישיות בגין תאריכים למעט הפרסום במידע לתלמיד ולא תינתן זכאות נוספת במקרה של היעדרות או ויתור על הבחינה. 

סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ולא ניגש, יוכל להגיש בקשה למועד נוסף רק אם לא ניגש לבחינה בגלל אשפוז, לידה או מילואים.

 

 

התאמות לימודיות לבחינות

 1. לתלמיד בעל לקויות למידה המאושרות ע"י דקאנט הסטודנטים (אבחונים קודמים מכל מקום אחר לא יכובדו), תוזן הערה במערכת מידע אישי המפרטת את הזכאות, בהתאם להמלצות האבחון ולמשאבי הפקולטה. הזכאות תקפה לכל תקופת הלימודים.
   
 2. תלמיד הזקוק להתאמות לימודיות עקב מגבלה רפואית מתבקש לפנות למזכירות תלמידים, אשר מטעמה יישלח לו טופס הנועד למילוי ע"י הרופא המטפל. הבקשה המלאה תופנה ליועץ הרפואי של האוניברסיטה והאישור הוא באחריותו הבלעדית. בקשה זו תקפה לשנה, הארכת התקופה כרוכה בפנייה לוועדה עם תימוכין רפואי להארכה. לתלמיד זכות ערעור על החלטת הרופא , זאשר יוגש ע"י דקאנט הסטודנטים.
   
 3.  תלמיד עולה חדש אשר משך שהותו בארץ לא עולה על 7 שנים וכן תלמידים ממוצא ערבי זכאים לתוספת זמן של 30 דקות לכלל זמן הבחינה. 
 4. תלמיד הזכאי להקראה/שכתוב בבחינה מחוייב להודיע לפקולטה כחודש מראש לאיזה בחינות ניגש. כלל זה תקף למועדי א' וב' כאחד. הפקולטה תסייע במציאת משכתב, אולם אין ביכולתה להתחייב לאיתור משכתב כזה. 
 5. תלמיד הזכאי להקלדה על גבי מחשב בבחינות פתוחות מתבקש לשלוח מייל כשבועיים לפני הבחינה עם פרטים מלאים. תלמיד שלא יעביר את המידע לא יהיה זכאי להטבה. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>