תקנון הבחינות

בחינות

 1. לוח הבחינות מפורסם בידיעון. שעות הבחינה מתפרסמות כחודש לפני תחילת הבחינות. מחובתו של תלמיד לעקוב אחר הפרסומים המתייחסים ומועדים ולשעות של הבחינות.
   

 2. בכל בחינה יתקיימו שני מועדים:

              מועדי א' : קורסי סמסטר א' בחופשה בין הסמסטרים, קורסי סמסטר ב' בתחילת
                              חופשת הקיץ.

              מועדי ב' : קורסי סמסטר א' בחופשה בין הסמסטרים או בימי שישי במהלך סמסטר ב'
  ​                            או בחופשת הפסח, קורסי סמסטר ב' במהלך חופשת הקיץ.

              שימו לב: בחינות המתקיימות ביום שישי תתחלנה בשעה 08:30

   

 3. תלמיד הרשום לקורס, אשר נכשל או לא הופיע במועד א רשום באופן אוטומטי למועד ב'.

   

 4. בחינת מועד ב' תהיה במידת האפשר דומה במתכונתה (אך לא בהכרח זהה) למועד א. במידה והבחינה בע"פ, ישתתפו בבחינה שני בוחנים לפחות.

   

 5. נבחן תלמיד יותר מפעם אחת בקורס – הציון האחרון הוא הציון הקובע.


 

בחנים

המורים רשאים לקיים לפרקים בחנים בכל המקצועות הנלמדים. מספר הבחנים בכל קורס לא יעלה על 4 בסמסטר. הבחנים מקיפים חומר הנלמד במשך תקופה שאינה עולה על שלושה שבועות שלפני מועד הבוחן.

משקל הבוחן בציון הסופי לא יעלה על 20%. מועד הבוחן יפורסם בשיעור הראשון של הקורס או מינימום שבועיים לפני מועד קיום הבוחן.הבחנים יתקיימו במהלך שעות הלימוד של אותו הקורס.


 

עבודות

בקורסים בהם המטלה הסופית היא הגשת עבודה, המועד ייקבע ע"י המורה. אין מועד ב' להגשת עבודות.


סדרי בחינות

 1. רשאי להיבחן תלמיד אשר מילא את כל החובות האקדמיות של הקורס בהתאם לדרישות המורה (הגשת תרגילים, נוכחות בשיעורים וכו') ושילם שכ"ל.
   
 2. רשימות הזכאים להיבחן וחלוקתם בחדרים מפורסמות בלוח מודעות הפקולטה בבניין שרמן, כשעה לפני הבחינה. תלמידים יוכלו להיבחן אך ורק בחדר בו הם רשומים. 
  עפ"י תקנות שכר לימוד, תלמיד שלא סידר שכר לימוד במועדו, יוכל להיבחן "על תנאי", אך ציונו לא יופיע במערכת המידע האישי עד הסדרת שכר לימוד. 
   
 3. תלמיד יציג בכניסה לבחינה תעודה מזהה הנושאת את תמונתו. כרטיס אשראי אוניברסיטאי אינו תחליף לכרטיס סטודנט.
   
 4. על התלמיד להיכנס לחדר הבחינה לפחות 10 דקות לפני תחילתה. תלמיד המאחר עד 30 דקות מתחילת הבחינה יורשה להיכנס לכיתת הבחינה, אך לא יקבל תוספת זמן בגין האיחור. תלמיד המאחר מעל 30 דקות לא יוכל להיבחן.
 5. הושבת התלמיד בכיתה נקבעת באופן בלעדי ע"י המשגיחים. על התלמיד להישמע להוראות המשגיחים. במידה ומשגיח/ה מחליט להעביר תלמיד ממקומו, על התלמיד לעבור מיידית ללא דיון עם המשגיח/ה. אי ציות להוראות המשגיח/ה דינו פסילת בחינה והעמדה לדין משמעתי. 
  התלמיד יניח את תיקו בצד הכיתה , הטלפון הנייד כבוי בתוך התיק. טלפון נייד שיימצא ברשות התלמיד מרגע שהתיישב במקומו וקיבל טופס בחינה יגרור פסילת בחינה והעמדה לדין משמעתי.
   
 6. על התלמיד לקרוא את ההוראות לנבחן המופיעות על גבי טופס הבחינה. התלמיד יקרא את טופס הבחינה רק לאחר קבלת רשות לכך מהמשגיח. 
  בבחינות בהן נעשה שימוש בדפי נוסחאות אישיים, דפי הנוסחאות לא יוחזרו לתלמידים בשום מקרה. התלמיד מתבקש לשמור לעצמו עותק מדף הנוסחאות שלו לפני הבחינה.
   
 7. תלמיד שנכנס לחדר בחינה וקיבל טופס בחינה, ייחשב כנבחן במועד זה. במידה והחליט לא להיבחן, יישאר התלמיד לפחות 30 דקות מתחילת הבחינה. לאחר מכן עליו להחזיר את מחברת הבחינה והשאלון למשגיח/ה. במקרה זה ידווח לו ציון "נכשל" (0).
   
 8. לא ניתן לצאת לשירותים במהלך חצי השעה הראשונה והאחרונה של הבחינה.
   
 9. בעלי תוספות זמן ואישורים אחרים מתבקשים להדפיס את האישור ממערכת מידע אישי לתלמיד להביאו עימם לבחינה ולהציגו למשגיח/ה.
   
 10. אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, לאחסן במאגר מידע, בכל דרך שהיא, בין מכנית בין אלקטרונית או בכל דרך אחרת כל חלק ממרכיבי הבחינה , שאלות, מסיחים וסימונים בדף הסריקה.
   
 11. נבחן שינהג בניגוד לכללי הוראות הבחינות צפוי להפסקת בחינתו על ידי המשגיחים ואף העמדה לדין משמעתי.

 

ציונים

 1. בבחינות רב ברירה, יימסרו הציונים לתלמידים לא יאוחר מ 10 ימים מיום הבחינה. 
  בבחינות פתוחות או בחינות בהן מורכב הציון גם ממטלות נוספות מעבר לבחינה, יימסרו הציונים לא יאוחר מ 14-21 ימים מיום הבחינה, בהתאם לכמות התלמידים בקורס.
   
 2. בבחינות רב ברירה, מפתח תשובות מעודכן (מאסטר) וקישור לדף התשובות של התלמיד יישלחו בדואר אלקטרוני לקבוצת התלמידים הרשומים לקורס. דף התשובות נשמר כ – 7 ימים במערכת. באחריות התלמיד לשמור עותק ממנו אצלו. לאחר מכן אין אפשרות לשחזר את הדפים במערכת.

 

הסבר על הבחינה (חשיפה)

 1. בבחינות רב-ברירה (אמריקאיות) יינתן הסבר על הבחינה בסמוך ככל האפשר למועד הבחינה. ההסבר יוצג במפגש עם התלמידים או יפורסם באינטרנט. במפגש יוצגו שאלות הבחינה, המסיחים והפתרון הנכון . בחשיפות בהן יוצג רק המסיח הנכון, ייפגשו התלמידים המעוניינים בהסבר נוסף עם מרצי הקורס בתאום מראש.
   
 2. מטרת החשיפה היא להבהיר את שאלות הבחינה והתשובות הנכונות. דיון יתקיים במידת הצורך. אין קשר בין החשיפה לבין מועד פרסום הציונים.
   
 3. החשיפה מיועדת אך ורק לתלמידים שנבחנו בבחינה. מורה רשאי לא לאפשר השתתפות תלמיד שלא נבחן. 
   
 4. בבחינות פתוחות יפורסם תאריך בו יכולים תלמידים לעיין במחברותיהם ולצלמן. תאריך זה יהיה בסמוך לפרסום הציונים. התלמידים מתבקשים להצטייד בתעודת זהות ובכרטיסי אשראי לצורך צילום. תלמיד שלא יכול להגיע לפתיחה מתבקש להעביר לתלמיד אחר מכתב יפוי כח מטעמו לצורך הצילום.
   
 5. החשיפה ופתיחת המחברות מתקיימות פעם אחת בלבד. לא יתקיימו חשיפות נוספות ולא תינתן אפשרות נוספת לצילום מחברת בחינה.

מחברות בחינה מושמדות בתום סמסטר.

 

 

ערעורים

תלמיד רשאי לערער על ציון שניתן לו בבחינה. בקשת ערעור על ציון יש להגיש בכתב על גבי הטופס המתאים למזכירות הפקולטה תוך 5 ימים מיום פרסום הציונים. במקרים בהם ההסבר על הבחינה יתקיים לאחר פרסום הציונים, ניתן יהיה להגיש ערעורים עד 5 ימים מתאריך ההסבר. הציון שייקבע לאחר הבדיקה מבטל את הציון הקודם. תיתכן גם הורדה בציון.

 

 

תיקון ציון חיובי

תלמיד רשאי לתקן ציון חיובי (60 ומעלה) של מועד א' ע"י בחינה נוספת במועד ב', וזאת בכל הקורסים של שנת הלימודים השוטפת בלבד. הציון האחרון הוא ציונו הסופי.

 

תלמיד המבקש לתקן ציון חיובי חייב להירשם עד שבוע לפני הבחינה באמצעות מערכת מידע אישי תחת הסעיף "שיפור ציון חיובי". תלמיד שלא יהיה רשום ויופיע לבחינה לא יורשה להיבחן.

 

תלמיד רשאי במהלך התואר לתקן 2 ציונים חיוביים לצורך שיפור ציון, בתנאי שזה נעשה בשנה העוקבת לרישום הקורס וקבלת הציון. על התלמיד להירשם שנית לקורס (בכפוף לתקנון שכ"ל) ולעמוד בכל המטלות והדרישות כפי שיהיו בעת הלימוד החוזר. עפ"י כללי האוניברסיטה הציון האחרון הוא ציונו הסופי.


מועד מיוחד

 1. מועדים מיוחדים לבחינות, יתקיימו רק במקרים חריגים עפ"י הוראות האוניברסיטה ובאישור ועדת הוראה. ועדת הוראה היא הסמכות היחידה לאישור מועד נוסף. 
  ייתכן כי הבחינה במועד המיוחד תהיה במתכונת שונה ממתכונת הבחינה במועד א'. 

  מילואים: תלמיד שנבצר ממנו להשתתף בבחינה באחד מהמועדים עקב שירות מילואים פעיל, יהיה זכאי למועד מיוחד. על התלמיד להמציא אישור מתאים על שירות המילואים ולהגישו במזכירות הפקולטה.  פרטים נוספים ניתן למצוא במבוא הכללי של האוניברסיטה [תמצית הוראות האוניברסיטה]. 

  סטודנטיות לאחר לידה -לחץ כאן  סטודנטית שנעדרה מהבחינות עד 3 שבועות לאחר הלידה, זכאית למועד מיוחד.
   
 2. בקשות למועד מיוחד יש להפנות באמצעות טופס פנייה לוועדת הוראה המצוי באתר הפקולטה.
   
 3. וועדת הוראה לא דנה בבקשות למועד מיוחד אלא רק לאחר מועד ב' של אותו הקורס.
   
 4. לא יאושרו מועדים מיוחדים בגין צפיפות בחינות. חובת התלמיד לוודא בעת הרישום לקורסי בחירה שאין חפיפה במועדי בחינות. יוצא דופן הן בחינות בקורסי חובה אשר מתקיימות באותו יום או בהפרש של פחות מ 24 שעות. תלמיד שניגש לשני המועדים, לא יוכל לגשת למועד מיוחד.
   
 5. תאריכי בחינות במועד מיוחד מתפרסמים באתר הפקולטה במערכת ההודעות ומתעדכנים בהתאם. באחריות התלמיד לוודא את תאריך בחינתו במידה והוא זכאי למועד מיוחד. לא יישלחו מיילים אישיים בגין תאריכי הבחינות ולא תינתן זכאות נוספת במקרה של היעדרות או ויתור על הבחינה.

 

 

תוספת זמן לבחינות

 1. לתלמיד בעל לקויות למידה המאושרות ע"י דקאנט הסטודנטים (אבחונים קודמים מכל מקום אחר לא יכובדו), תוזן הערה במערכת מידע אישי המפרטת את הזכאות, בהתאם להמלצות האבחון ולמשאבי הפקולטה. הזכאות תקפה לכל תקופת הלימודים.
   
 2. בקשה לתוספת זמן בגין מצב רפואי תוגש לוועדת הוראה בטופס פנייה לוועדה המצוי באתר הפקולטה. בקשה זו תקפה לשנה, הארכת התקופה כרוכה בפנייה לוועדה עם תימוכין רפואי להארכה.
   
 3.  תלמיד עולה חדש אשר משך שהותו בארץ לא עולה על 5 שנים ותלמידים ממוצא ערבי זכאים לתוספת זמן של 30 דקות לכלל זמן הבחינה. 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>