• ראשי
 • סמינריון בכתב ובע"פ

  עבודה סמינריונית - בכתב

  מטרות העבודה הסמינריונית: הכרת תחום מחקר, איסוף חומר רלוונטי לנושא, והגשתו בצורה ממוקדת, ממצה, ולפי סטנדרטים מקובלים של כתיבה מדעית.
  ​הציון על העבודה יינתן על (א) ההבנה והניתוח המדעיים  (50%), ו (ב) איכות הכתיבה והצגת הנושא (50%).

  • התלמידים חייבים בעבודה סמינריונית אחת בכתב, העבודה נחשבת בשקלול הציון הסופי לתואר כ2- ש"ס. שעות אלו לא נספרות במניין השעות של לימודי הבחירה.
    
  • הסמינר ייעשה במסגרת הפקולטה למדעי החיים בלבד.
    
  • יש להירשם לסמינריון בעזרת בידינג או עד תום תקופת השינויים. מומלץ לבחור נושא לסמינריון במהלך שנת הלימודים, בשיתוף יועץ הסמינריונים של המחלקה בה מעוניין התלמיד לבצע את העבודה.

   

  את העבודה יש להגיש למרצה:       

  • סמסטר א' -  מועד ההגשה: יום ג' 27.5.15 (ט' בסיון תשע"ה)
    
  • סמסטר ב' וקורסים שנתיים - מועד ההגשה: יום ד' 7.10.15 (כ"ד בתשרי תשע"ו)
    
  • במקרים חריגים ועל פי שיקול דעתה, רשאית הוועדה הפקולטטית לאשר הארכה קצרה (כחודש) לתלמידים אשר יוכיחו סיבה מספקת לאיחור במועד ההגשה. 
   חשוב להבהיר כי דחיית מועד הגשת עבודות לשנה העוקבת כרוכה בתשלום דמי גרירה.
    
  • על פי הנחיות האוניברסיטה יש להעביר למזכירות החוג את ציוני העבודות בתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים ממועד המסירה הרשמי. דין עיקוב במתן ציון עבודה כדין איחור במסירת ציוני בחינות. 
    
  • במקביל יש להעביר עותק מדף כותרת העבודה הכולל חתימת המרצה שקיבל עותק סופי של העבודה למזכירות תלמידים לרישום ומעקב. 
    
  • תלמיד שלא יגיש את העבודה עד תאריך זה ידווח לו נכשל מנהלי ויחויב בשכ"ל בהתאם לתקנון האוניברסיטאי. 
  • הרשמה מחדש לסמינריון בשנה"ל הבאה תחייב תשלום שכ"ל עבור שעות אלו.

  הנחיות להגשת סמינריון בכתב

   

   

  סמינריון בעל-פה

  בנוסף להגשת עבודה סמינריונית בכתב, ניתן לקבל נקודת זכות אחת  במסגרת שעות הבחירה על הצגת סמינריון בעל-פה, ובתנאי שההצגה תינתן בפורום של לפחות 8 סטודנטים ו\או חוקרים מהפקולטה.

  מטרת הסמינריון: הצגה של פרויקט מחקר או עבודה סמינריונית במסגרת של הרצאה מדעית לפי כללים מקובלים, כמפורט להלן.

  • מסגרת ההרצאה:  30 דקות  + -105 דקות לשאלות ודיון.

   

  הנחיות להגשת סמינריון בע"פ

   

   

   

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive